Jaishankar meets Rishi Sunak on Diwali, gifts him Ganesh statue and Kohli-signed bat

Jaishankar meets Rishi Sunak

Jaishankar meets Rishi Sunak on Diwali, gifts him Ganesh statue and Kohli-signed bat